Loading...

Body Weight CoachНаука

Психология


Много различни психологически детерминанти играят роля в регулацията на телесната маса чрез влиянието, което оказват върху поведението, свързано с хранене и активност. Обикновено се разглеждат като протективни или рискови фактори (Kraemer et al., 1997), а не като причини, тъй като ефектът им е резултат от взаимодействие с биологичните фактори и факторите на средата (екологични и социални). Имат съществена роля за развитието на нарушения в хранителните нагласи. В литературата най-често се изследва ролята на мотивацията, убежденията, самооценката, неудовлетвореността от телесния образ, перфекционизма, депресивността и тревожността (Primorac & Radoš, 2018).

 


background-5-min_570x0_scale_478b24840a

КАКВО Е "ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ"?

По същата логика психичното здраве не може да се определя просто като отсъствие на психична болест, а като психологично благополучие (т.е. чувство, усещане за благополучие) и/или адекватна приспособимост съобразена с обществено приетите стандарти на човешки отношения. Според дефиницията на СЗО психичното здраве е способността на зрялата личност да изгражда хармонични отношения с другите и да участва творчески в изменението на биологичните и социалните условия на заобикалящата среда.

adobe-stock-68566542_570x0_scale_478b24840a

МОТИВАЦИЯ ЗА ПРОМЯНА

Мотивацията е вътрешно състояние, което подтиква хората към действие, зарежда ги с енергия, насочва и поддържа поведението им към задоволяване на потребностите и постигане на целите. Значителен принос за изясняване на същността на мотивацията за участие в дейност

1_570x0_scale_478b24840a

УБЕЖДЕНИЯ

Убежденията са един от най-силните предиктори на мотивацията, а оттам и на поведението. Формират се на базата на социални, културни и религиозни норми в комбинация с личен опит. Индивидите от различни субпопулации на съвременната човешка популация може да възприемат коренно различни убеждения по отношение на идеалите за тегло и форма на тялото, здравословно и нездравословно хранене или двигателна активност.

background-2456_570x0_scale_478b24840a

БИОПСИХОЛОГИЧНА ПЕРСПЕКТИВА

Съществуват различни теоретични перспективи (биопсихологична, поведенческа и когнитивна и т.н.), които могат да се използват за изследване, обясняване, предвиждане и модифициране на човешкото поведение в контекста на енергийния баланс. Невробиологичните изследвания показват, че човешкото поведение (мисли, емоции, действия) е резултат от невронна активност в различни мозъчни региони.

backgr123_570x0_scale_478b24840a

УБЕЖДАВАЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Повечето нагласи са резултат или от директен опит или от учене чрез наблюдение. Нагласите са относително стабилни, но могат да се променят в отговор на различни стимули, най-често чрез убеждаване. Важен принос за изучаването на механизмите, чрез които убеждаващото въздействие променя нагласите имат Карл Ховланд и неговите сътрудници (Hovland, 1951). Те установяват 3 фактора, от които зависи убедителността на съобщението:

2_570x0_scale_478b24840a

ЕМОЦИИ

Емоциите съдържат физиологичен и психичен компонент и са свързани с широк спектър от чувства, мисли и поведение. Много психолози и невробиолози потвърждават, че емоциите влияят върху мисленето, вземането на решения, действията, социалните взаимоотношения, благополучието и физическото и психичното здраве

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах