Loading...

Body Weight CoachПубликации

Body Weight Coach Ви предоставя безплатна възможност да споделите информация за Ваши научни публикации потемите:  наднормено тегл и затлъстяване, физическа активност, хранене и хранителни нарушения, психометрични инструменти. Използвайте информационната форма, за да ни изпратите подробности за Вашите публикации.

 

Наднормено тегло и затлъстяване

 1. Борисова АM, Шинков АД, Влахов ЙД, Даковска ЛН, Тодоров ТЦ. (2015). Метаболитен синдром в българската популация през 2012 година. Ендокринология, 3.
 2. Панайотов, В., Б. Палатова (2014). Влияние на комплексна програма за редуциране на телесната маса при хора със затлъстяване върху холестеролния профил, кръвната глюкоза и максималната кислородна консумация., Спорт и наука, изв. бр.1 2014
 3. Палатова, Б. (2018). Психологически модел на затлъстяването. Личност, мотивация, спорт, т. 22, НСА ПРЕС
 4. Палатова, Б., Желязкова-Койнова, Ж. (2018). Качество на живота, дължащо се на здравето, при хора с различен индекс на телесната маса. Личност, мотивация, спорт/em>, т. 22, НСА ПРЕС.
 5. Янкова, Г. ОЦЕНКА НА СТРУКТУРАТА НА ХРАНЕНЕ И ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ. In СБОРНИК ДОКЛАДИ ОТ ТРЕТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ "МЕДИКО-СОЦИАЛНИ АСПЕКТИ" (p. 88).
 6. Panayotov, V, K. Petkov, B. Palatova, I. Bonova, A.(2013). Implementing a complex methodology for weight reduction in obese people, European Congress on Obesity, Sofia, September, 2013
 7. Panayotov, V, K. Petkov, B. Palatova, I. Bonova, A. Iordanova, (2014). Influence of a complex weight reduction methodology on body composition, cardiovascular fitness and quality of life in obese people, Obesity facts, vol.7.
 8. Консулова, П., & Орбецова, М. (2013). Затлъстяване в детскоюношеската възраст - диагноза, рискови фактори, характеристика. Сп. Наука Ендокринология, 4, 125-128.
 9. Павлова, В., Паскалева, Р., & Иванова, В. (2017). Методи за диагностика на геноидно затлъстяване и целулит. МУ-Варна. Варненски медицински форум, 6, 264-270.
 10. Петкова, Малина. Съвременно лечение на затлъстяването (2019). Мединфо, XIX, N 5, с. 14 - 17
 11. Георгиев, Г., & Георгиева, M. Комплексен подход при лечение на хора с наднормено тегло и затлъстяване.
 12. Георгиев, Г., & Казакова, К. (2014). Епидемиология и последици от наднорменото тегло и затлъстяването Обща мед., 16. N, 1, 48-56.

 

Психометрични инструменти

 

 1. Палатова, Б. Желязкова-Койнова, Ж. (2019). Българска адаптация на Въпросник за изследване на саморегулацията (SRQ). Психологични изследвания, т. 2., ИИНЧ - БАН. e-mail: bpalatova@gmail.com
 2. Палатова, Б. (2021). Кратък въпросник за субективна оценка на физическата активност. ЛМС25; e-mail: bpalatova@gmail.com
 3. Александрова-Караманова, А. (2016). Маркери на Големите пет фактора. Международен личностов айтем фонд – Л. Голдбърг. Ръководство за използване на българската версия на въпросника. Непубликуван ръкопис.
 4. Палатова, Б., Желязкова-Койнова, Ж. (2019). Българска адаптация на Въпросник за изследване на възприеманите бариери пред здравословното хранене и физическата активност (Welsh et al., 2012), Психологични изследвания, т. 2., ИИНЧ - БАН
 5. Павлова, Е. (2016). Evaluation and Validation of Screening for Eating Disorders Оценка и валидиране на методика за скрининг на хранителни нарушения (Doctoral dissertation).
 6. Пенева, И,. Стоянова, С. (2011). Адаптация на скалата на М. Розенберг за изследване на глобалната самооценка. В: Приложна психология и социална практика. Том ІІ. Под ред. Герчева-Несторова, Г., Варна, УИ ВСУ "Черноризец Храбър", 117-12

 

 

Физическа активност

 

 1. Палатова, Б. (2020). Индекс на телесна маса и ниво на двигателна активност -  латентен клас анализ. Годишник на НСА, т.2., НСА ПРЕС.
 2. Палатова, Б. Атанасов, П. (2021). Персонализиран неструктуриран подход за дългосрочна грижа при затлъстяване – описание на случай. Годишник на НСА, т.1., НСА ПРЕС.

 

Хранене и хранителни нарушения

 

 1. Александрова-Караманова, А. (2008). Влияние на медийния идеал за тяло върху субективния идеал и нагласите към собственото тяло в юношеска възраст. Българско списание по психология, 1-4, Сборник научни доклади, V-ти Национален конгрес по психология, София, 31.10-02.11.2008, с.573-580
 2. Найденова, Д. (2020). Маската на орторексията и булимията в тийнейджърска възраст: два случая от практиката. Практическа педиатрия.
 3. Палатова, Б. Желязкова-Койнова, Ж. (2019). Връзка между желано телесно тегло и хранителни навици при жени и мъже с различен индекс на телесната маса, Годишник на НСА, т. 2., НСА ПРЕС.
 4. Палатова, Б., Желязкова-Койнова, Ж. (2020). Взаимовръзка между хранителни навици, психически характеристики и индекс на телесна маса – клъстерен анализ. Личност, мотивация, спорт, т. 24, НСА ПРЕС.
 5. Кузова, Е. (2021). Молекулярно-генетични маркери за оценка усвояването на хранителни вещества (Doctoral dissertation, НЦОЗА).

Този сайт използва "бисквитки" (cookies), с цел по-доброто обслужване на своите посетители. Научете повече.

Разбрах